Disclaimer

 

Op deze pagina vindt u de disclaimer voor de website agnova.eu en agnova.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door agNOVA Architecten. In de disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op deze website aanbieden. Door deze website te bezoeken verklaar je akkoord te gaan deze disclaimer.

Aansprakelijkheid

De informatie op deze website wordt aangeboden zonder enige vorm van aansprakelijkheid of garantie op juistheid. agNOVA Architecten behoudt zich het recht voor om deze informatie te wijzigen, te verwijderen , of opnieuw te plaatsen zonder voorafgaande mededeling.

Eigendom en gebruik

Het (commercieel) kopieren, verspreiden, en elk ander gebruik van materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van agNOVA Architecten, tenzij anders is aangegeven. Het intellectueel eigendom berust bij agNOVA Architecten. agNOVA Architecten behoudt zich alle eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op deze website aanwezige informatie.

Aansprakelijkheid

De informatie, beelden/impressies, of andere grafische weergaven op deze website zijn uitsluitend bedoeld als algemene informatie. De grafische weergaven op deze website zijn gebruikt om een indruk te geven van een (mogelijke) toekomstige situatie en vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel een overeenkomst met agNOVA Architecten te mogen claimen of te veronderstellen. 

Actualiteit

agNOVA Architecten spant zich in om de inhoud van deze website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. agNOVA Architecten staat niet in voor de juistheid, actualiteit, en volledigheid van de aangeboden informatie.